BFF årsmötesprotokoll 2024

Alla medlemmar kallas till årsmöte för Brunns Fastighetsägareförening U.P.A den 22 april 2024 kl 19. Mötet äger rum i Ingarös Föreningshus i Brunn. Länkar till årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedan.

BFF Kallelse årsmöte 2024

BFF verksamhetsberättelse 2023

BFF årsredovisning 2023

BFF budgetförslag 2024

Brev till valnämnd

BFF revisionsberättelse 2023

Styrelsen behöver två nya personer som vill arrangera fisketävlingen år 2024. En rolig och uppskattad aktivitet som vi vill värna om. Anmäl intresse snarast till styrelsen.

Protokoll BFF årsmöte 2023

En kopia av protokollet finns också vid KBK´s anslagstavla.

Årsmöte hölls 2023-04-24 och en ny styrelse valdes, se sida Styrelse

BFF Kallelse årsmöte 2023

BFF verksamhetsberättelse 2022

BFF årsredovisning 2022

BFF budget 2023

Alla medlemmar kallas till årsmöte för Brunns Fastighetsägareförening U.P.A den 24 april 2023 kl 19. Mötet äger rum i Ingarös Föreningshus i Brunn. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på den här hemsidan.

En gallring av träd mellan Varvsholmen och Båtklubben samt vid Återvallsbadet kommer att utföras med början första halvåret 2023.

Föreningen har fått beviljat en strandskyddsdispens för att kunna gallra träd mellan Varvsholmen och Båtklubben samt vid Återvallsbadet. Mer info och diskussion om genomförandet av detta tas upp på årsmötet den 26 april 2022.

Under fliken Vårt Område har vi lagt in en upplysning om att Motorfordon enligt lag inte får köras på barmark i terrängen, inte heller på vägar eller stigar som är avsedda för promenad. Som motorfordon räknas alla fordon som har en motor (t ex även en elcykel).

2021-05-10 Mötesprotokoll från årsmötet 2021 finns nu under fliken Medlem/Årsprotokoll och verksamhetsbeskrivning.

Årsmöte 2021 för Brunns Fastighetsägareförening U.P.A kommer att äga rum torsdagen den 22 april 2021 kl 19.
Mötet genomförs via digitalt forum, Microsoft Teams, där länk skickas ut till anmälda medlemmar. Därför anmodas alla som vill deltaga att anmäla sig via mail till brunnsfast@gmail.com med mailadress, fastighetsbetckning och adress för att erhålla länk och instruktioner för stämmans genomförande.
OBS: Ev motioner till årsmötet 2021 ska ha inkommit skriftligen till föreningens officiella adress senast i januari 2021.

Protokoll från årsmötet 2020 finns nu på fliken Medlem/Årsprotokoll och verksamhetsbeskrivning

BFF ordinarie medlemsmöte (årsmöte) hålls enligt stadgarna en gång årligen senast i april månad. Pga coronakrisen, och de bestämmelser som gäller för denna nu har styrelsen beslutat att årsmöte för 2020 blir  ett digitalt möte torsdagen den 14 januari 2021 kl 19. Kallelse och handlingar kommer inom kort med posten.

Mötet genomförs via digitalt forum, Microsoft Teams, där länk skickas ut till anmälda medlemmar. Därför anmodas alla som vill deltaga att anmäla sig via mail till brunnsfast@gmail.com för att erhålla länk och instruktioner för stämmans genomförande.
Vänligen anmäl er med mailadress till brunnsfast@gmail.com inkl fastighetsbetckning och adress!

2020-01-27 Byte av avloppsrör mellan Pilhamn och Brunn

Vecka 5 (27/1) påbörjas arbetena med att byta ut avloppsrören mellan Pilhamn och Brunn. De etablerar sig på vår mark öster om Lövhamravägen och det får vi ersättning för. När arbetena passerar Lövhamravägen, så kommer vägen att tillfälligt flyttas till vår mark.
När arbetena pågår på gång och cykelvägen, kommer gående och cyklister att hänvisas till Baron Cederströms väg.
Vid Mäster Palms väg, skall röret läggas i gräsremsan mot Ingarövägen.
Arbetena håller troligen på i ett år.

2019-09-09 Yttrande Samråd ”Planprogram Ingarö Brunn”

Allmänna synpunkter:
BFF/styrelsen  är försiktigt positiv till en utbyggnad av Brunn som har plats för flera generationer och som rimligtvis bör medföra ett ökat utbud av bostäder i varierande storlekar  med olika upplåtelseformer  och samtidigt ett förstärkt underlag för en varierad  offentlig och privat service o allmänna kommunikationer.
Utbyggnad av skola o förskolor måste ske samtidigt som  antalet bostäder  byggs ut.
Fler bostäder för äldre och +55 boende bör planeras o byggas  (typ Vargbacken o parhusen på Ringv).
Med ökat befolkningsunderlag  bör Ingröborna kunna få tillbaka sitt Biblotek och ett återlämningsställe längre ut på Ingarö typ Vallbo/Återvall.

Åtgärder trafik:
BFF förutsätter att Trafikverket agerar  proaktivt och förbereder/bygger ut vägar, hållplatser, utfarter och  rondeller  INNAN byggnationer görs och inflyttning sker.
Kapacitetsproblem  på Ingaröv med ökande trafik åtgärdas,  kanske 2+1 körfält lika Grisslinge.
Utfarter vid Ingarövägen/Bagerivägen/Fladenvägen är  redan  idag mycket besvärliga och vid ökande trafik blir ännu farligare och  bör åtgärdas t ex med rondell, speciellt när  ut-/infarten vid Brunns C mot Baron Cederströmsv försvinner.
Positivt med upphöjda övergångsställen  bl a hpl Gröndalsv o hpl Ga Brunnsvägen.
Utfart/GCM-passage P Ödmansv v  Pilhamn – förslag refuger i program – beakta hö o vä-svängar samt skymd  sikt västerut  på Ingarövägen.
Det är viktigt att kollektivtrafiken utökas på hela Ingarö inte bara från Brunn.

Nya bostäder 1:286:
Lägenheter: fler smålägenheter för ungdomar; generationsboende  eller uthyrningsdelar i större lgh; marklgh med uteplatser i flerbostadshus .
Upplåtelseformer bör varieras mellan  äganderätt, hyresrätt och  kanske kooperativ upplåtelse
Antal våningar  i flerbostadshus  max 3-vån  inkl markplan; flerbostadshusen  bör inte läggas för nära befintlig bebyggelse i NV på Ringvägen och samråd med berörda bör hållas.
Ny VA/elservis: övervägs ev. dragning över Brunn 2:1 via Skvaldalsvägen eller Ringv/P Ödmans v/Bagerivägen  mot Ingarövägen  måste samråd ske med BFF – U-område anges  i detalj plan.
Grönridå/buffert mot Ringv säkerställs/markeras  i detaljplan.
Bef . etablerade  promenadstråk genom området säkerställs ; avtal/överenskommelser angående drift och skötsel bör  träffas  med  BFF beträffande stigar över Brunn 2:1 .
Vägdragning/anslutningar: BFF motsätter sig bestämt en eventuell körbar anslutning mot  Skvaldalsvägen och anser en sådan direkt olämplig av flera skäl.
Kanske kan kommunen i samråd med markägare studera en förlängning av den nya vägen till Bergviksvägen som skulle möjliggöra en alternativ utfart i väster nära Ingaröbron.

Ingarö som ovan
BFF – Brunns Fastighetsägareförening upa / KJ eu

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede fram till den 9 september.
Onsdag den 21 augusti 2019 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor om planprogrammet. Under samrådstiden kan du skicka synpunkter om planprogrammet. Synpunkter kan lämnas in till kommunen på tre olika sätt.

Via e-tjänst: varmdo.se/ppbrunn
Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0745.

Välkomna, Med vänliga hälsningar
Julia Karlsson, Samhällsplanerare, Översiktsplanavdelningen
Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg
Tel direkt: 08-570 472 72
julia.karlsson@varmdo.se

varmdo.se

Metartävling lördag 2019-06-15 9:30 vid Kolströms båtklubb.
Resultatlista
Grupp A >7 år Vikt Antal

20190615_115605
1 Freja Svedberg 160 g 4
2 Emilia Odenbrandt 80 g 1
3 Nova Odenbrandt 74 g 1
4 Adam Demierre 0 0

Grupp B 7 – 15 år Vikt Antal

20190615_115231
1 Ludvig Oscarsson 782 g 15
2 Casper Carlsson 169 2

Grupp B >15 år Vikt Antal
1 Mattias Oscarsson 34 g 2

l fiskar var 24 st och Ludvig Oscarsson hade den bästa
gissningen på precis 24 fiskar.

Protokoll från årsmöte 2019 finns nu under fliken Årsprotokoll och verksamhetsbeskrivning.

Vid årsmötet 2019-04-27 omvaldes:
ordf Lars Falke
kassör Anna Berg
ledamot Bernt Melin
suppleant Per-Olof Fransson
suppleant Sven Jansson

sedan tidigare kvarstår i styrelsen:
sekr Kjell Jonson
ledamot Mattias Oscarsson

BFF Kallelse årsmöte 2019

BFF verksamhetsberättelse 2018

Lantmäteriförättning 2018-12-05

Information om lantmäteriförrättning 5 dec som BFF o BVF var kallade till som ett led i genomförandet av detaljplanen för Brunns C. Lars Falke (BFF) och Kjell Jonson ( BFF och BVF genom fullmakt) var närvarande samt 2 representanter från kommunen och förrättningslantmätare Eva Antonsson Askerblom.

Förrättningen handlade om att :
1 överföra mark från 2:1 (BFF) vid Cirkel K till Kommunen: ca 1030 kvm mellan vändplanen Baron Cederströms väg och rondellen  samt upphäva vägservitutet på marken.
2 bestämma ersättning för den marken (BFF)
3 ompröva och upphäva den del av gemensamhetsanläggningen ga:2 som är belägen på den mark som skall överföras till kommunen, ca 25 m.

Kallelsen till till förrättningen skickades ut 2018-11-19 till respektive BFF och BFF och omfattande en beskrivning av åtgärderna avstyckning, fastighetsreglering och anläggningsåtgärd samt en ersättningsutredning utförd av lantmäterimyndigheten på dryga 5 sidor med hänvisningar till olika författningar.
Lantmätaren gick utförligt igenom de olika delarna (1 – 3).

Ersättningsutredningens slutsats var att en ersättning om 1300 kr bör betalas för marköverföringen från Brunn 2:1 (BFF) till 1:1 (Värmdö kommun) samt att ingen ersättning skulle betalas till BVF för upphävande av gemensamhetsanläggningen  och ändring av servitutet inom den överförda marken.

BFF:s representanter ifrågasatte varför kommunen inte tagit kontakt med BFF i samband med planarbetet med Brunns C för en förhandling liknande den vid förvärvet av BFFs mark för infartsparkeringen för ett par år sedan. Kommunens representant menade att man inte haft kompetens att ta fram ett marknadsvärde på den här marken utan uppdrog åt lantmäteriet att göra det för att det skulle bli rätt. Ett annat skäl skulle vara att BFF och BVF vid plansamrådet varit emot att vägförbindelsen från baron Cederströms väg och rondellen skulle tas bort.

Vid markförvävet för infartsparkeringen stannade kommunens värdering av marken på ca 40 kr/kvm. BFF kommer därför att överklaga ersättningsutredningens slutsats att marken skulle vara värd 1300 kr dvs 1,30 kr/kvm. Överklagan av värdering se bilaga nedan:

Överklagan Lantmäteribeslut Brunns C

Utbyggnad av VA Gamla Brunnsvägen

2019-01-31 Pågående arbeten (info från kommunens hemsida)

 • Återställning av vägytan kommer att göras med en provisorisk asfalt tills vädret tillåter att vi gör helt klart, preliminärt slutförande i april 2019.
 • Östra delen inklusive Porsängsvägen, Lillkroksvägen och Degermossevägen är återställda och spolning inför vattenprovtagning pågår. När vi fått godkända vattenprover kommer denna del att vara färdig för att användas och dom fastigheter som berörs kommer att faktureras anslutningsavgiften.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Lillkroksvägen och Dalbergsvägen är återställd, spolning kommer att påbörjas under vecka 6 eller 7.
 • Dahlbergsvägen, åtgärder pågår.
 • Gröndalsvägen är åtgärdad, viss återställning vid korsningen med gamla Brunnsvägen återstår.
 • Gamla Brunnsvägen fram till Entreprenadvägen och Entreprenadvägen kvarstår mindre åtgärder.
 • Faktureringen som kommer att ske blir med belopp enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har fått frågan om det går att göra avdrag på anslutningsavgiften på grund av egna kostnader som uppstått på grund av försening i projektet. Förseningen är beklaglig men ett sådant avdrag medges inte utan taxan är lika för alla.

2018-11-15 Pågående arbeten (info från kommunens hemsida)

 • Undersökning av utfört arbete i Porsängsvägen medför omläggning i mindre omfattning.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Eknäsvägen och Lillkroksvägen har åtgärdats på en punkt, servisen som läckte har lagats.
 • Sträckorna ovan färdigställs i en första etapp under november 2018.
 • Omläggning av ledningar i Entreprenadvägen pågår, schaktområdet kommer att utökas fram till gamla Brunnsvägen samtidigt som den del som är utbytt läggs igen.
 • På Lillkroksvägen kvarstår två gropar att gräva.
 • Dahlbergsvägen är åtgärdad på flera punkter men det återstår fortfarande lite schaktarbete.
 • Gröndalsvägen är delvis åtgärdad men något schaktarbete kvarstår
 • Det kommer att grävas en grop i Degermossevägen.
 • Gamla Brunnsvägen kommer att grävas upp på flera punkter för att verifiera att utfört arbete överensstämmer med beställt arbete.

Driftsättning kommer att ske i etapper allt eftersom sträckorna färdigställs, när en etapp är driftsatt kommer fakturor skickas ut till berörda fastigheter. Preliminärt kommer samtliga återstående arbeten att vara utförda februari 2019.

Viltolyckor

Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation har bett oss att uppmana alla fastighetsägare att inte lägga ut äpplen i närheten av vägar, det lockar till sig älg och rådjur som kan leda till  trafikolyckor med djuren inblandade.

Föreningen har kontaktat Trafikverket för att se om vi kan få ett väderskydd vid Gama Brunnsvägens busshållplats in mot Sthlm. Trafikverket har gjort en undersökning men svarar att antalet passagerare som går på där är 13 per dag i snitt, för att få ett väderskydd krävs minst 20 per dag. Så vi hoppas att det blir fler som tar bussen så att det kan bli ett väderskydd.

Utbyggnad av VA Gamla Brunnsvägen

Brev 20181005 Felaktigt utförd VA-ledning Ga Brunnsv

2018-09-07 från Värmdö kommun

Undersökningar som gjorts visar att flera avloppsledningar har ej godkänd ovalitet och på flera ställen finns punktdeformationer. Ledningarna är täta men det finns risk att ledningarna inte får samma livslängd som ledningen haft utan dessa deformationer.

Med början av vecka 37 kommer Svevia att påbörja omläggning av de ledningar med största deformationer, vilket är i anslutning till Entreprenadvägen, samt utföra åtgärder på punktdeformationer som finns spridda i hela området. I samband med omläggning av ledningen görs en utvärdering av det tidigare utförda arbetet och beslutas om ytterligare ledningar måste läggas om.

Bostadsprojekt i Brunns centrum

Värmdöbostäder planerar att bygga 130 hyreslägenheter och lokaler för affärsverksamhet i Brunn. Byggstart planeras till nästa sommar och inflyttning under vintern 2020/2021.

Återvinningscentralen i Brunn kommer att vara öppen fram till byggstart. En kretsloppscentral kommer att byggas i Kil och ersätter återvinningscentralen i Brunn. Är kretsloppscentralen inte klar innan byggstart kommer en tillfällig återvinningscentral att upprättas

Resultatlista Metartävlingen 2018-06-09_Page_1

ÅRSPROTOKOLL 2018

I nedan länk finns årsprotokollet från senast årsmötet den 28 april 2018.

BFF Årsmöte 2018