STADGAR för Brunns Fastighetsägareförening U.P.A
antagna vid ordinarie årsmöten 2002-04-27, 2003-04-26, 2005-04-23, 2006-04-22, 2014-04-26, 2015-04-25, 2016-04-23, 2017-04-22

§ l Föreningens firma är Brunns Fastighetägareförening utan personligt ansvar.

§ 2 Föreningen utgör en sammanslutning av fastighetsägare under Brunn 1:1, i Ingarö socken, Stockholms län, som definieras av 1956 års gåvobrevs kartbilaga. Dess ändamål är
a) att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av fastighetsägare
b) att handha vården av föreningens badplatser allmänna brunnar, grönområden m m, benämnt
Brunn 2:1. Brunnar inom områden med kommunalt vatten repareras i princip inte. Inte heller andra brunnar om inte närboende så kräver.

§ 3 Samtliga fastighetsägare inom föreningens områden har rätt till medlemsskap i föreningen.

§ 4 Föreningens postadress skall vara
Brunns Fastighetsägareförening upa,
Box 100
134 08 Ingarö.

§ 5 Årsavgiften skall vara inbetald senast den 31 maj. Om inträde sker senare hälften av året, erläggs ingen årsavgift för detta kalenderår.

§ 6 För sina förbindelser svarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 7 Föreningens medlemmar samlade till allmänt medlemsmöte utövar högsta beslutanderätten över föreningens angelägenheter.

De allmänna medlemsmöten är dels ordinarie, dels extra.

Vid allmänna medlemsmöten får beslut som innebär förändrade kostnader för föreningen och dess medlemmar endast fattas om information om ärendet sänts ut med kallelsen till mötet.

Ordinarie medlemsmöte (årsmöte) hålls en gång årligen senast i april månad å tid och ort som bestäms av styrelsen. Därvid skall behandlas styrelsens och revisorernas berättelser, senast i januari samma år till föreningens officiella adress inkomna skriftliga motioner, samt beslutas om ansvarsfrihet. Vidare sker val av styrelseledamöter och revisor samt suppleanter för dessa.

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner sådant nödvändigt, eller då minst en tiondedel av medlemmarna skriftligen hos styrelsen påkallar sådant, med uppgift om ändamål med detsamma.

§ 8 Kallelse till medlemsmöte skall skickas till medlemmarna med post minst 14 dagar i förväg, och innehålla information om de ärenden som skall behandlas.

§ 9 Varje medlem som inbetalt föregående års avgift är röstberättigad. Varje röstberättigad medlem äger rätt att genom fullmakt rösta för högst en frånvarande medlem.

Äger medlem fler än en fastighet enligt §2 berättigar varje fastighet, för vilken medlemsavgift är betald, en röst.

Vid omröstning på medlemsmöte gäller den mening som fått de flesta rösterna som föreningens beslut. Vid lika röstetal äger ordföranden fälla utslag. Val förrättas med slutna sedlar om 20% av de närvarande röstberättigade så begär. Rösträtt får endast utövas av fysisk person.

§ 10 Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter med två suppleanter. Styrelsen väljs för en tid av två år. Dock iakttas att första gången som val sker, väljs två ledamöter för ett år.

Suppleanterna väljs för ett år i taget. Avgående ledamöter kan omväljas. Årsmötet utser ordförande och kassör. Övriga styrelsemedlemmar konstitueras internt av styrelsen. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens skötsel.

Föreningens medel och övriga värdehandlingar skall deponeras i bank eller på postgiro. Föreningens firma tecknas av två inom styrelsen utsedda ledamöter var för sig.

§ 11 För granskning av föreningens räkenskaper
och förvaltning väljs vid ordinarie medlemsmöte två revisorer och två revisorssuppleanter.
Räkenskaperna skall avslutas vid utgången av varje kalenderår. Granskning skall av revisorerna vara verkställd en månad före årsmötet och skall dessa avgiva revisionsberättelse.

§ 12 Medlem som före årets slut ej betalt årsavgiften kan uteslutas ur föreningen.

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Utesluten eller utträdd medlem äger ej rätt att utfå andel i föreningens tillgångar.

§ 13 Medlem är skyldig att ställa sig dessa stadgar till efterrättelse.

§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie.

§ 15 Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid dessa båda medlemsmöten bestäms även hur föreningens tillgångar skall disponeras. För beslutens giltighet krävs vid det sista hållna mötet kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar av hela antalet medlemmar.

Ingarö, april 2017.
Lars Falke Anna Berg Kjell Jonson
Bernt Melin Mattias Oscarsson
Per Olof Fransson Tommy Wallentin