Riktlinjer för trädfällning på mark som tillhör Brunns Fastighetsägareförening, BFF

För fällning av träd på mark som tillhör BFF, skall en skriftlig ansökan med namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning sändas till:

Brunns Fastighetsägareförening, Box 100, 134 08  Ingarö eller i mail till BFF:s sekreterare, kjell.jonson@gmail.com

  • Ange skälet till önskad fällning
  • Ange var fällning ska ske (om möjligt vilket/vilka träd ex med hjälp av foto)
  • Bifoga berörda grannars samtycke (påskrift).

BFF hanterar ansökan och kontaktar sedan den som ansökt. Normalt sker en gemensam besiktning. Vid behov märker den sökande upp det/de träd som skall fällas.

När behövs inget tillstånd

För mindre träd som inte är över 20 cm i omkrets, (ej diameter) och för sly och små buskar. För träd/grenar som av någon anledning kan utgöra personfara (ruttet, skadat av vind etc.), behövs normalt inget tillstånd. Men det kan vara befogat med en besiktning, om det finns tveksamheter, exempelvis beträffande hur stor risken är, hur fällningen skall utföras och vem som står för kostnaden av fällningen.

Hur skall fällning utföras 

  • Fällning skall ombesörjas av den sökande, ske på ett fackmannamässigt sätt och virket ska sågas upp i meterlånga bitar. BFF påtar sig inget ansvar för utförandet och den som erhållit tillståndet är ensam ansvarig för eventuella skador i samband med fällningen.
  • Virket från fällda träd ska vara tillgängligt att hämta för samtliga medlemmar i BFF.
  • Området skall städas av, ris och annat som en följd av fällningen skall rensas och transporteras bort av sökande.

Strandskyddat område

Observera att om fällningen avser träd inom strandskyddat område krävs oftast en strandskydds-dispens. Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, både på land- och vattensidan. Kontakta en strandskyddshandläggare på Värmdö kommun för mer information.

Kostnader Den sökande svarar normalt för samtliga kostnader i samband med en eventuell fällning inklusive kostnad för ansökan om strandskyddsdispens.