Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede fram till den 9 september.
Onsdag den 21 augusti 2019 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9­­–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor om planprogrammet. Under samrådstiden kan du skicka synpunkter om planprogrammet. Synpunkter kan lämnas in till kommunen på tre olika sätt.

Via e-tjänst: varmdo.se/ppbrunn
Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0745.

Välkomna, Med vänliga hälsningar
Julia Karlsson, Samhällsplanerare, Översiktsplanavdelningen
Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg
Tel direkt: 08-570 472 72
julia.karlsson@varmdo.se

varmdo.se

Metartävling lördag 2019-06-15 9:30 vid Kolströms båtklubb.
Resultatlista
Grupp A >7 år Vikt Antal

20190615_115605
1 Freja Svedberg 160 g 4
2 Emilia Odenbrandt 80 g 1
3 Nova Odenbrandt 74 g 1
4 Adam Demierre 0 0

 

Grupp B 7 – 15 år Vikt Antal

20190615_115231
1 Ludvig Oscarsson 782 g 15
2 Casper Carlsson 169 2

 

 

Grupp B >15 år Vikt Antal
1 Mattias Oscarsson 34 g 2

l fiskar var 24 st och Ludvig Oscarsson hade den bästa
gissningen på precis 24 fiskar.

Protokoll från årsmöte 2019 finns nu under fliken Årsprotokoll och verksamhetsbeskrivning.

Vid årsmötet 2019-04-27 omvaldes:
ordf Lars Falke
kassör Anna Berg
ledamot Bernt Melin
suppleant Per-Olof Fransson
suppleant Sven Jansson

sedan tidigare kvarstår i styrelsen:
sekr Kjell Jonson
ledamot Mattias Oscarsson

BFF Kallelse årsmöte 2019

BFF verksamhetsberättelse 2018

Lantmäteriförättning 2018-12-05

Information om lantmäteriförrättning 5 dec som BFF o BVF var kallade till som ett led i genomförandet av detaljplanen för Brunns C. Lars Falke (BFF) och Kjell Jonson ( BFF och BVF genom fullmakt) var närvarande samt 2 representanter från kommunen och förrättningslantmätare Eva Antonsson Askerblom.

Förrättningen handlade om att :
1 överföra mark från 2:1 (BFF) vid Cirkel K till Kommunen: ca 1030 kvm mellan vändplanen Baron Cederströms väg och rondellen  samt upphäva vägservitutet på marken.
2 bestämma ersättning för den marken (BFF)
3 ompröva och upphäva den del av gemensamhetsanläggningen ga:2 som är belägen på den mark som skall överföras till kommunen, ca 25 m.

Kallelsen till till förrättningen skickades ut 2018-11-19 till respektive BFF och BFF och omfattande en beskrivning av åtgärderna avstyckning, fastighetsreglering och anläggningsåtgärd samt en ersättningsutredning utförd av lantmäterimyndigheten på dryga 5 sidor med hänvisningar till olika författningar.
Lantmätaren gick utförligt igenom de olika delarna (1 – 3).

Ersättningsutredningens slutsats var att en ersättning om 1300 kr bör betalas för marköverföringen från Brunn 2:1 (BFF) till 1:1 (Värmdö kommun) samt att ingen ersättning skulle betalas till BVF för upphävande av gemensamhetsanläggningen  och ändring av servitutet inom den överförda marken.

BFF:s representanter ifrågasatte varför kommunen inte tagit kontakt med BFF i samband med planarbetet med Brunns C för en förhandling liknande den vid förvärvet av BFFs mark för infartsparkeringen för ett par år sedan. Kommunens representant menade att man inte haft kompetens att ta fram ett marknadsvärde på den här marken utan uppdrog åt lantmäteriet att göra det för att det skulle bli rätt. Ett annat skäl skulle vara att BFF och BVF vid plansamrådet varit emot att vägförbindelsen från baron Cederströms väg och rondellen skulle tas bort.

Vid markförvävet för infartsparkeringen stannade kommunens värdering av marken på ca 40 kr/kvm. BFF kommer därför att överklaga ersättningsutredningens slutsats att marken skulle vara värd 1300 kr dvs 1,30 kr/kvm. Överklagan av värdering se bilaga nedan:

Överklagan Lantmäteribeslut Brunns C

Utbyggnad av VA Gamla Brunnsvägen

2019-01-31 Pågående arbeten (info från kommunens hemsida)

 • Återställning av vägytan kommer att göras med en provisorisk asfalt tills vädret tillåter att vi gör helt klart, preliminärt slutförande i april 2019.
 • Östra delen inklusive Porsängsvägen, Lillkroksvägen och Degermossevägen är återställda och spolning inför vattenprovtagning pågår. När vi fått godkända vattenprover kommer denna del att vara färdig för att användas och dom fastigheter som berörs kommer att faktureras anslutningsavgiften.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Lillkroksvägen och Dalbergsvägen är återställd, spolning kommer att påbörjas under vecka 6 eller 7.
 • Dahlbergsvägen, åtgärder pågår.
 • Gröndalsvägen är åtgärdad, viss återställning vid korsningen med gamla Brunnsvägen återstår.
 • Gamla Brunnsvägen fram till Entreprenadvägen och Entreprenadvägen kvarstår mindre åtgärder.
 • Faktureringen som kommer att ske blir med belopp enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har fått frågan om det går att göra avdrag på anslutningsavgiften på grund av egna kostnader som uppstått på grund av försening i projektet. Förseningen är beklaglig men ett sådant avdrag medges inte utan taxan är lika för alla.

2018-11-15 Pågående arbeten (info från kommunens hemsida)

 • Undersökning av utfört arbete i Porsängsvägen medför omläggning i mindre omfattning.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Eknäsvägen och Lillkroksvägen har åtgärdats på en punkt, servisen som läckte har lagats.
 • Sträckorna ovan färdigställs i en första etapp under november 2018.
 • Omläggning av ledningar i Entreprenadvägen pågår, schaktområdet kommer att utökas fram till gamla Brunnsvägen samtidigt som den del som är utbytt läggs igen.
 • På Lillkroksvägen kvarstår två gropar att gräva.
 • Dahlbergsvägen är åtgärdad på flera punkter men det återstår fortfarande lite schaktarbete.
 • Gröndalsvägen är delvis åtgärdad men något schaktarbete kvarstår
 • Det kommer att grävas en grop i Degermossevägen.
 • Gamla Brunnsvägen kommer att grävas upp på flera punkter för att verifiera att utfört arbete överensstämmer med beställt arbete.

Driftsättning kommer att ske i etapper allt eftersom sträckorna färdigställs, när en etapp är driftsatt kommer fakturor skickas ut till berörda fastigheter. Preliminärt kommer samtliga återstående arbeten att vara utförda februari 2019.

Viltolyckor

Nationella viltolycksrådets eftersöksorganisation har bett oss att uppmana alla fastighetsägare att inte lägga ut äpplen i närheten av vägar, det lockar till sig älg och rådjur som kan leda till  trafikolyckor med djuren inblandade.

Föreningen har kontaktat Trafikverket för att se om vi kan få ett väderskydd vid Gama Brunnsvägens busshållplats in mot Sthlm. Trafikverket har gjort en undersökning men svarar att antalet passagerare som går på där är 13 per dag i snitt, för att få ett väderskydd krävs minst 20 per dag. Så vi hoppas att det blir fler som tar bussen så att det kan bli ett väderskydd.

Utbyggnad av VA Gamla Brunnsvägen

Brev 20181005 Felaktigt utförd VA-ledning Ga Brunnsv

2018-09-07 från Värmdö kommun

Undersökningar som gjorts visar att flera avloppsledningar har ej godkänd ovalitet och på flera ställen finns punktdeformationer. Ledningarna är täta men det finns risk att ledningarna inte får samma livslängd som ledningen haft utan dessa deformationer.

Med början av vecka 37 kommer Svevia att påbörja omläggning av de ledningar med största deformationer, vilket är i anslutning till Entreprenadvägen, samt utföra åtgärder på punktdeformationer som finns spridda i hela området. I samband med omläggning av ledningen görs en utvärdering av det tidigare utförda arbetet och beslutas om ytterligare ledningar måste läggas om.

Bostadsprojekt i Brunns centrum

Värmdöbostäder planerar att bygga 130 hyreslägenheter och lokaler för affärsverksamhet i Brunn. Byggstart planeras till nästa sommar och inflyttning under vintern 2020/2021.

Återvinningscentralen i Brunn kommer att vara öppen fram till byggstart. En kretsloppscentral kommer att byggas i Kil och ersätter återvinningscentralen i Brunn. Är kretsloppscentralen inte klar innan byggstart kommer en tillfällig återvinningscentral att upprättas

Resultatlista Metartävlingen 2018-06-09_Page_1

 

 

 

ÅRSPROTOKOLL 2018

I nedan länk finns årsprotokollet från senast årsmötet den 28 april 2018.

BFF Årsmöte 2018